De projecten van stichting Rupingh!

Stichting Rupingh kent 4 kernactiviteiten, welke worden uitgevoerd met behulp van donateurs en sponsoren.

Adoptieprogramma

Met ons adoptieprogramma ondersteunen wij ruim 1000 kansarme kinderen. Deze kinderen wonen in een kindertehuis, bij hun ouders of familie in de kampong. Met een donatie van 8 euro per maand krijgt een kind kleding, voedsel en onderwijs. Bovendien wordt per maand 1 euro opzij gezet om het kind op weg te helpen naar een zelfstandig, onafhankelijk leven nadat de school is afgerond.

In het westelijk deel van het eiland wordt ons adoptieprogramma geleid door de zusterorganisatie SSps, oorspronkelijk missiezusters uit het Limburgse Steyl. De zusters bestieren instellingen voor o,a, blinde, dove, doofstomme en gehandicapte kinderen.

Werkwijze
Onze contactpersonen op Flores zijn Mieke Hale en Marthon Paulus. Zij bezoeken meerdere malen per jaar alle adoptiekinderen en bespreken hun situatie met ouders en/of verzorgers. Indien de kinderen in één van de tehuizen wonen, wordt re-integratie in de samenleving gestimuleerd.
Zo wordt voor weeskinderen gezocht naar familieleden die de zorg van het tehuis over kunnen nemen. In ons adoptieprogramma gaan alle kinderen naar school, zodra ze daar de juiste leeftijd voor hebben. Dat is een voorwaarde om deel te nemen. Mieke en Marthon checken de schoolvorderingen en leggen jaarlijks contact met de leerkrachten. Op deze manier proberen we de kinderen, ouders en verzorgers bewust te maken van het belang van gedegen onderwijs en goede schoolprestaties.

Wij willen het aantal donateurs op peil houden, daarom hebben wij een kleine financiële buffer aangelegd, zodat er geen kinderen direct uit het programma hoeven als we geconfronteerd worden met een enkele opzegging. Daarmee bewerkstelligen we de continuïteit van het adoptieprogramma.

Met ons adoptieprogramma ondersteunt stichting Rupingh kinderen op het eiland Flores. Voor maar 8 euro per maand kunt u al een kind adopteren, en voorzien van een thuis, school en een toekomst!

Ook eenmalige donaties t.b.v. de kinderen en kindertehuizen zijn welkom!  U kunt een donatie overmaken op het rekeningnummer IBAN: NL 07 INGB 0004 5128 19..

Waterprojecten

Water is schaars op Flores en al helemaal in de droogtetijd. Veel mensen hebben geen toegang tot veilig drinkwater en moeten het doen zonder sanitaire basisvoorzieningen, zoals een toilet. Wij hebben met behulp van sponsorgelden inmiddels meer dan 20 waterprojecten uitgevoerd en leveren zo een directe bijdrage aan de gezondheid van de dorpelingen.

De taakverdeling is helder: wij financieren de aanleg van de waterleiding en de dorpelingen zelf zijn verantwoordelijk voor het schoonhouden, het zuinig omgaan met water en materialen en het bekostigen van eventuele reparaties. Deze voorwaarden stellen wij aan de gebruikers.

Werkwijze
Wij werven fondsen en zoeken sponsors om jaarlijks één nieuwe waterleiding aan te leggen. Het water wordt gehaald uit een hoger gelegen bron. Door middel van pijpleidingen worden verschillende dorpen voorzien van water. De zwaartekracht zorgt voor voldoende waterdruk. De waterleidingen worden gebruikt voor waslokalen, toiletgelegenheden en waterkranen, hetgeen de leefomstandigheden van de inwoners van deze dorpen aanzienlijk verbetert. 

Wij kiezen ervoor om het water op een natuurlijke manier naar de kampongs te vervoeren, zonder gebruik van pompinstallaties. Het gebruik van pompinstallaties werkt op de lange duur niet, omdat de lokale bevolking niet de kennis en/of de middelen heeft om de installaties te onderhouden en eventueel te repareren. Machines draaien daarnaast op brandstof. De bevolking heeft geen geld om de brandstof te bekostigen. Diesel en benzine zijn duur voor de lokale bevolking in Indonesië.

Projecten voor het onderwijs

Op Flores is het volgen van onderwijs nog niet vanzelfsprekend. In afgelegen dorpen is vaak geen mogelijkheid tot het volgen van basis- of middelbaar onderwijs. Voor jonge kinderen is de afstand naar een ander dorp vaak te groot. Zij blijven verstoken van onderwijs en gaan pas rond hun 8e jaar naar school. Slechts een klein aantal leerlingen kan doorstromen naar middelbaar onderwijs. Voor middelbaren scholieren geldt dat zij naar een grote plaats moeten en niet langer thuis kunnen blijven wonen

Stichting Rupingh zet zich in om onderwijs beter toegankelijk te maken door basisscholen en internaten (asrama's genoemd) te bouwen en te onderhouden.

Werkwijze
We bouwen pas nadat we de garantie hebben dat de overheid een team leerkrachten levert. Een andere voorwaarde is dat de leerkrachten en/of de leidinggevenden van een internaat zich committeren aan het onderhoud van het gebouw. Al onze bouwprojecten voor het onderwijs worden uitgevoerd onder leiding van onze contactpersoon en bouwcoördinator Tarsi Sjukur. Samen met zijn ervaren werkers is hij in staat een goede kwaliteit te leveren. Vaak hebben onze scholen een aanzuigende werking en groeit het leerlingaantal op een school en/of internaat snel. We hebben dan ook op sommige locaties een uitbreiding van lokalen of leef- en slaapruimten gerealiseerd.

Projecten in de gezondheidszorg

Op Flores zijn nauwelijks ziekenhuizen en doktersposten. Vaak zijn de gebouwen in slechte staat en ontbreekt de noodzakelijke medische uitrusting. De mensen moeten meestal een grote afstand afleggen om een dokter te kunnen raadplegen. Bovendien hebben ze weinig financiële middelen. We steunen dan ook graag projecten die ertoe leiden dat de gezondheidszorg toegankelijker wordt. Zo financierden wij de totstandkoming van een kliniek, een dokterspost en een fysiotherapieruimte. Daarbij werken we nauw samen met de missiezusters die ziekenhuizen en doktersposten runnen en ook de scepter zwaaien over instellingen voor lichamelijk gehandicapten.

Met steun van enkele Rupingh-donateurs zorgen we ervoor dat een aantal studenten een medische opleiding kunnen volgen. Zo studeerde Dewilantie Tetang in 2012 af als arts. Onze dokter Dewi verleent tijdens haar vrije weekends medische zorg in de kindertehuizen van mama Belgi. Sinds augustus 2012 studeert Donna Sea in Jakarta tot arts en Mathilda Maryati startte in 2013 een opleiding tot verpleegkundige in Surabaja. Beide studenten hebben goede studieresultaten.

Werkwijze
Onze bouwcoördinator Tarsi Sjukur heeft een aantal ervaren werkers. Zo dragen we zorg voor een goede kwaliteit. Bewoners en gebruikers helpen mee bij de bouwactiviteiten.
De afgelopen jaren is veel nieuwbouw gerealiseerd. Daarom zijn we er tevens op gericht dat de gebouwen die neergezet zijn in goede staat blijven. 
De gebruikers worden geacht zelf voor het onderhoud en kleine reparaties te zorgen. Het Europese concept van preventief onderhoud plegen is op Flores onbekend. 
Terugkerend vragen we aandacht voor het belang van onderhoud. Mede doordat de gebouwen zeer intensief gebruikt worden, houden we in de nabije toekomst rekening met de noodzaak van enkele renovaties.

Studenten

Onze contactpersonen op het eiland dragen sporadisch scholieren aan die in aanmerking kunnen komen voor deze financiële steun. Naast studieresultaten en de werkhouding van de scholieren is hun binding met het eiland een belangrijk selectiecriterium. In ruil voor de financiële steun die hun universitaire opleiding mogelijk maakt, vragen wij hen het geleerde direct na afronding van de studie op Flores in praktijk te brengen en hun kennis over te dragen op de bevolking. Zo werken de eerste studenten die wij op deze wijze gesteund hebben, Dokter Dewi en Dokter Donna, inmiddels als arts op het eiland en zetten zij zich met name in voor de gezondheid van de kinderen in de kindertehuizen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheid een student te ondersteunen,